Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden – V.O. Maritiem& varenophetwad.nl
Artikel 1 – algemeen
1.1 varenophetwad.nl verzorgt rondvaarten/feesten/partijen/dagtochten/excursies in de grootste zin van het woord over de Waddenzee
1.2 varenophetwad.nl en daarmee de M.P.S Dolfijn kan afgehuurd worden voor bovengenoemde vaartochten.
1.3 Deze voorwaarden gelden op alle vaartochten en de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen in welke aard dan ook.
1.4 Varenophetwad.nl behoudt zich het recht voor vaarroutes op en afstaplocaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, ondieptes of andere gegronde redenen dit vereisen.
1.5 De schipper heeft ten alle tijden het gezag aan boord van de M.P.S Dolfijn, mocht het een waddentocht betreffen waarbij u van het schip afgaat dan zal het gezag gedurende die periode overgaan op de gids van die dag.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vaartocht
2.2 bij het afhuren van de M.P.S Dolfijn of het deelnemen aan een tocht of een afname van een dienst in welke vorm dan ook accepteert client uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan op de site :www.varenophetwad.nl tevens kunnen deze kosteloos worden opgevraagd via de email :info@varenophetwad.nl en aan boord is ook een versie aanwezig voor inzage, vraag hier naar bij de schipper.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van client wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigd worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing, mits anders overeengekomen met eigenaar.
Artikel 3- offertes
3.1 alle offertes zijn vrijblijvend tenzij er in de offerte nadrukkelijk een termijn is aangegeven.
3.2 de overeenkomst komt tot stand als varenophetwad.nl de uitvoering schriftelijk, per mail, per whatsapp binnen heeft. Pas bij akkoord van beide partijen gaat varenophetwad.nl over op uitvoering.
3.3 de offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten maar zijn geldig tot op de dag dat varenophetwad.nl de uitvoering voltooid heeft.
Artikel 4- tickets/cadeaubonnen
4.1 indien u zich opgeeft voor een tocht krijgt u hiervan altijd per mail een bevestiging.
4.2 cadeaubonnen zijn maximaal 1 jaar geldig zie: 1 januari t/m 31 december
4.3 indien de cadeaubon over datum is kunt u hier nog WEL gebruik van maken, hier zitten wel kosten aan verbonden, neem daarom contact met ons op.
Artikel 5- voorwaarden
5.1 indien varenophetwad.nl door overmacht of een beroep op een ontbinden voorwaarde niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op restitutie of compensatie, mits in goed overleg anders is overeengekomen.
5.2 onder overmacht wordt verstaan.
                                                               A. brand
                                                               B. ongeval
                                                               C. ziekte
                                                               D. pandemie
                                                               E. oproer
                                                               F. maatregelen van overheid
                                                               G. sterfgeval
5.3 onder ontbindende voorwaarden wordt verstaan
A. Storm BFT 6 of hoger
B. Technische calamiteiten
C. Golfhoogte voor de haven hoger als 0.50 cm
5.4 artikel 5.3A en artikel 5.3C wordt ten alle tijden aan de schipper overgelaten of er veilig gevaren kan worden of niet.
Artikel 6- gedragsregels
6.1 ten alle tijden dienen regels stipt en zonder uitstel opgevolgd te worden als schipper en/of bemanning hierom vraagt, dit om de veiligheid aan boord te garanderen.
6.2 roken is toegestaan mits op het achterschip bij de asbak, sigarettenpeuken dienen ten alle tijden in de asbak gedeponeerd te worden, dit om vervuiling van de Waddenzee tegen te gaan.
6.3 huisdieren (hond) zijn niet toegestaan mits anders overeen gekomen.
6.4 eigen meegenomen eten en drinken is TOEGESTAAN mits zich dit beperkt tot een boterham en iets te drinken, eigen meegenomen alcohol nuttigen aan boord is niet toegestaan, dit is tegen betaling verkrijgbaar bij de bar.
6.5 het zich achter de bar bevinden als niet zijnde bemanning is nadrukkelijk NIET toegestaan.
6.6 het zich bevinden in de machine kamer als niet zijnde bemanning of schipper is nadrukkelijk niet toegestaan.
6.7 het op de reling zitten/staan/klimmen/hangen in niet toegestaan.
6.8 de toiletten bevinden zich achterop het schip en dienen na gebruik hygiënisch achter gelaten te worden.
6.9 het zich in de salon bevinden met natte dan wel vieze zoute kleding na een wadlooptocht is niet toegestaan.
6.10 indien aanwijzingen van schipper of bemanning niet worden opgevolgd heeft alleen de schipper het recht de tocht per direct en onder geen beding te annuleren, dit om de veiligheid van de overige passagiers te kunnen waarborgen.
6.11 passagiers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
Artikel 7- specifieke voorwaarden vaartocht
7.1 onverminderd zijn de volgende voorwaarden van toepassing
7.1.a het maximale aantal personen waarvoor de M.P.S Dolfijn is gekeurd mag nimmer overschreden worden (44 personen)
7.1.b de klant kan voor de uitvoering geen aanspraak maken op een type schip of bepaald schip in de grootste zin van het woord, wel als bij de aanvraag meteen duidelijk is dat de klant met een ander schip mee wil dan zal de overdrachtsprocedure in werking worden gesteld en zal klant hier meteen van op de hoogte worden gebracht.
Artikel 8-catering
8.1 catering aan boord word verzorgd door varenophetwad.nl
8.2 catering verzorgd door de klant is toegestaan mits overeengekomen via de mail/whatsapp/schrijven, hier worden wel gebruikerskosten voor gerekend
8.3 varenophetwad.nl behoud zich het recht om geen alcoholische dranken meer te verstrekken als schipper of bemanning hier geldige redenen voor ziet.
Artikel 9- intellectueel eigendom
9.1 het is bij varenophetwad.nl mogelijk dat u als gast gefotografeerd en of gefilmd word, varenophetwad.nl behoud zich het recht deze foto’s en of video’s te gebruiken voor marketing doeleinden.
Artikel 10- aansprakelijkheid
10.1 varenophetwad.nl is nimmer aansprakelijk voor schade en of verlies van eigendommen van client, client is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor eigendommen.
10.2 de vaartochten bij varenophetwad.nl geschieden altijd op eigen risico, hierdoor is varenophetwad.nl niet aansprakelijk voor schade of beschadigingen aan personen of eigendommen in de grootste zin van het woord.
10.3 varenophetwad.nl is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van client ontstaan bij het in en ontschepen, en bij aanwezig zijn of betreden van eigendom van varenophetwad.nl
10.4 voor zover varenophetwad.nl aansprakelijk is voor enige schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.
10.5 voor zover varenophetwad.nl aansprakelijk is voor enige schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 80% van het factuurbedrag
10.6 client vrijwaart varenophetwad.nl volledig van schadeclaims door derden
Artikel 11- betaling
11.1 betalingen zullen in euro moeten worden voldaan een andere valuta kunnen wij helaas niet aannemen, mits anders is overeengekomen
11.2 zowel pinnen als contant als een factuur is bij varenophetwad.nl mogelijk.
11.3 bij betaling op factuur dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen voldaan te zijn.
11.4 er is geen discussie mogelijk over prijzen, dit zal dan ook nimmer in behandeling worden genomen, mits anders overeengekomen met eigenaar.
Artikel 12- annuleren/vertragingen
12.1 bij vertraging van de vaartocht is het niet mogelijk om geld terug te krijgen.
12.2 bij annuleren door onmacht krijgt u bij varenophetwad.nl het gehele bedrag terug, mits anders overeengekomen via mail/whatsapp/schrijven.
12.3 bij annuleren vanuit client kan dat alleen per mail of telefoon geschieden
Artikel 13-klachten
13.1 klachten dienen ten alle tijden via de mail te geschieden, dit wordt opgepakt door de eigenaar zodat we een passende oplossing kunnen vinden, telefonische klachten nemen wij niet in behandeling.
13.2 klachten ouder dan 7 dagen na de vaartocht nemen wij niet meer in behandeling.
13.3 in afwijking op artikel 13.1 mag de klacht ook op de tocht zelf gemeld worden aan de schipper, varenophetwad.nl kan niet toezeggen dat de klacht diezelfde dag nog opgelost kan worden.
Opgemaakt te Lauwersoog
01-01-2021
Herzien op 01-03-2022 te lauwersoog
L . Pietens schipper & eigenaar V.O.maritiem/varenophetwad.nl